Documents institucionals

Segons la PGA aquí hi ha els documents institucionals vigents aquests curs aprovats el Consell Escolar:

Programació General Anual (PGA)

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF)

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD)

Pla de Convivència